Uprava za bezbednost i zdravlje na radu organizuje polaganje stručnih ispita u skladu sa odredbama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (,,Službeni glasnik RS”, br. 29/06 i 62/07). Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu rada i socijalne politike, Upravi za bezbednost i zdravlje na radu na odgovarajućem obrascu:

Uz prijavu se prilaže:

  • diploma o stepenu i vrsti obrazovanja (overen prepis ili kopija diplome);
  • fotokopija lične karte kandidata i
  • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita. Informacije o brojevima računa za uplatu troškova polaganja stručnih ispita možete preuzeti ovde.