Izrada pravilnika iz oblasti bezbednosti i zdravlju na radu

U skladu sa članom 14. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl.glasnik” RS 101/05) Poslodavac je dužan Poslodavac je dužan da opštim aktom (Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu), odnosno kolektivnim ugovorom, utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac koji ima do deset zaposlenih ova prava, obaveze i odgovornosti može utvrditi ugovorom o radu.

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu je opšti akt jedne firme kojim se definišu prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu - poslodavac je u obavezi sa izradi Prilog koji predstavlja Pregled opasnosti i štetnosti koje zahtevaju korišćenje sredstava i/ili opreme za ličnu zaštitu na radu, i da u skladu sa poslovima propiše i obezbedi zaposlenima odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu.