Izrada plana i programa obuke za osposobljavanje i njihova primena i obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

U skladu sa Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl.glasnik” RS 101/05) Poslodavac je dužan da osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad. (član 15. stav 4) Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad. Poslodavac je dužan da zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika. (član 27)

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad poslodavac obavlja teorijski i praktično. Provera teorijske i praktične osposobljenosti zaposlenog za bezbedan i zdrav rad obavlja se na radnom mestu. Periodične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom vrše se na način i po postupku utvrđenim aktom o proceni rizika. (član 28)

Poslodavac kod koga, na osnovu ugovora, sporazuma ili po bilo kom drugom osnovu, obavljaju rad zaposleni drugog poslodavca, dužan je da te zaposlene osposobi za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa ovim zakonom. (član 29)

Plana i Programa osposobljavanja prilagođen potrebama svakog poslodavca u zavisnosti od vrste poslova koji se obavljaju u sklopu registrovane delatnosti prethodi sprovođenju obuke za bezbedan i zdrav rad.

Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad u skladu sa usvojenim planom i programom obuke vršimo teorijski, putem odgovarajućih stručnih predavanja i seminara upoznavanjem zaposlenih sa zakonskim propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, opasnostima i štetnostima koje su prisutne u toku obavljanja poslova i merama i postupcima propisanim za upravljanje rizikom. Provera teoretske obučenosti zaposlenih vrši se testiranjem.

Praktično osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad obavlja se na samom radnom mestu u saradnji i uz prisustvo neposrednog rukovodioca.