Stručno vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

U skladu sa članom 37. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl.glasnik” RS 101/05) Poslodavac je dužan da organizuje poslove za bezbednost i zdravlje na radu. Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam u delatnostima trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatskih i ličnih usluga, finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne zaštite i u stambeno-komunalnim delatnostima, ako ima do deset zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit iz stava 2. ovog člana.

Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu (u daljem tekstu: lice za bezbednost i zdravlje na radu).

Potpisivanjem ugovora o vođenu poslova bezbednosti i zdravlja na radu sa BEZBEDNOST S&SNS doo Novi Sad poslodavac se može u svakom trenutku apsolutno fokusirati na obavljanje svoje delatnosti i biti siguran da se ceo sistem bezbednosti sprovodi stručno i u skladu sa zakonskim propisima.

U saradnji sa našim stručnim timom uvek ćete imati prave i kvalitetne informacije šta je potrebno preduzeti da bi se smanjio rizik od nastanka povrede na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i kako na najbolji način stvoriti dobre preduslove za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.