Uputstvo za poslodavce u sprovođenju zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

U skladu sa Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl.glasnik” RS 101/05):

  1. Pravo na bezbednost i zdravlje na radu imaju (član 5.):
    zaposleni;
  2. učenici i studenti kada se nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi (radionice, ekonomije, kabineti, laboratorije i dr.);
  3. lica koja se nalaze na stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji;
  4. lica na profesionalnoj rehabilitaciji;
  5. lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izvršenje kazne zatvora (radionice, gradilišta i sl.) i na drugom mestu rada;
  6. lica na dobrovoljnim i javnim radovima organizovanim u opštem interesu, radnim akcijama i takmičenjima u vezi sa radom;
  7. lica koja se zateknu u radnoj okolini radi obavljanja određenih poslova, ako je o njihovom prisustvu upoznat poslodavac.

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac se ne oslobađa obaveza i odgovornosti u vezi sa primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu određivanjem drugog lica ili prenošenjem svojih obaveza i odgovornosti na drugo lice. U slučaju nastanka povrede na radu zbog neuobičajenih i nepredvidivih okolnosti koje su izvan kontrole poslodavca ili zbog izuzetnih događaja čije se posledice uprkos svim nastojanjima nisu mogle izbeći, poslodavac nije odgovoran u smislu ovog zakona.
Poslodavac je dužan da obezbedi da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu budu uređeni, odnosno proizvedeni i obezbeđeni, da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog.(član 9.) Poslodavac je dužan da, prilikom organizovanja rada i radnog procesa, obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih kao i da za njihovu primenu obezbedi potrebna finansijska sredstva. Poslodavac je dužan da obezbedi preventivne mere pre početka rada zaposlenog, u toku rada, kao i kod svake izmene tehnološkog postupka, izborom radnih i proizvodnih metoda kojima se obezbeđuje najveća moguća bezbednost i zaštita zdravlja na radu, zasnovana na primeni propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, radnog prava, tehničkih propisa i standarda, propisa u oblasti zdravstvene zaštite, higijene rada, zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja, i dr. (član 11.)
Kad dva ili više poslodavaca u obavljanju poslova dele radni prostor, dužni su da sarađuju u primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih. Poslodavci ovog člana dužni su da, uzimajući u obzir prirodu poslova koje obavljaju, koordiniraju aktivnosti u vezi sa primenom mera za otklanjanje rizika od povređivanja, odnosno oštećenja zdravlja zaposlenih, kao i da obaveštavaju jedan drugog i svoje zaposlene i/ili predstavnike zaposlenih o tim rizicima i merama za njihovo otklanjanje. Način ostvarivanja saradnje poslodavci utvrđuju pismenim sporazumom. Sporazumom određuje se lice za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje svih zaposlenih. (član 19)
Svaki Poslodavac je obavezan da uredi pitanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Neke od najvažnijih radnji i postupaka koje je potrebno da sprovede svaki poslodavac je donošenje sledećih dokumenata i uređenje pitanja u sledećim oblastima:

Akt o proceni rizika
Poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje. Takođe je dužan da izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.
Aktom o proceni rizika utvrđuju se način i postupak procene rizika od nastanka povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenja zaposlenog na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i način i mere za njihovo otklanjanje. (član 13.)

Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih
Poslodavac je dužan obezbedi na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada zaposlene prethodno i periodično uputi na propisane lekarske preglede sa ciljem utvrđivanja ispunjavanja posebnih zdravstvenih uslova koje moraju ispunjavati zaposleni za obavljanje određenih poslova na radnom mestu u radnoj okolini ili za upotrebu pojedine opreme za rad.(član 15. Stav 8.)

Uređenje pitanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Poslodavac je dužan da opštim aktom (Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu), odnosno kolektivnim ugovorom, utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac koji ima do deset zaposlenih ova prava, obaveze i odgovornosti može utvrditi ugovorom o radu. (član 14.)

Osposobljavanje zaposlenih
Poslodavac je dužan da osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad. (član 15. stav 4)
Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad. Poslodavac je dužan da zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika. (član 27)
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad poslodavac obavlja teorijski i praktično. Provera teorijske i praktične osposobljenosti zaposlenog za bezbedan i zdrav rad obavlja se na radnom mestu. Periodične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom vrše se na način i po postupku utvrđenim aktom o proceni rizika. (član 28)
Poslodavac kod koga, na osnovu ugovora, sporazuma ili po bilo kom drugom osnovu, obavljaju rad zaposleni drugog poslodavca, dužan je da te zaposlene osposobi za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa ovim zakonom. (član 29)

Osposobljavanje zaposlenih u tehnikama pružanja prve pomoći
Poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći, kao i da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti. (član 15. stav 9.).

Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Poslodavac je dužan da organizuje poslove za bezbednost i zdravlje na radu.(član 37.)
Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.
Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam u delatnostima trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatskih i ličnih usluga, finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne zaštite i u stambeno-komunalnim delatnostima, ako ima do deset zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit iz stava 2. ovog člana.

Propisane evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Poslodavac je u obavezi da vodi propisane evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (evidencije 1 do 14.). (član 40.)Obrazac evidencija se nalazi u sklopu Pravilnika o vođenju evidencija.

Periodični pregledi uslova radne sredine
Poslodavac je dužan da angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline. Postupak i rokove preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti propisuje ministar nadležan za rad (član 15. stav 7.).

Periodični pregledi opreme za rad
Poslodavac je dužan da angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad. Postupak i rokove preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti propisuje ministar nadležan za rad (član 15. stav 7.).

Lična zaštitna sredstva
Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i obezbedi održavanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju. (član 15. stav 5. i 6.).
O sredstvima koja se zaposlenima daju na korišćenje vodi se propisana evidencija.

Zabrana mobinga
U skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radnom mestu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010) svaki poslodavac je u obavezi da zaposlenima uruči obaveštenje o zabrani zlostavljanja.

Zabrana pušenja
U skladu sa Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("SL.glasnik RS" br. 30/2010) svaki poslodavac je u obavezi da istaknete znak zabrane pušenja u zatvorenom radnom prostoru i službenom vozilu, znak dozvoljeno pušenje na prostorijama u kojima je to dozvoljeno i koje ispunjavaju zakonske propise i imenuje lice odgovorno za nadgledanje ove zabrane.